POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej bt-cars.pl jest firma BT CARS Sławomir Tomala, adres siedziby: ul. Wolanowska 176a, 26-600 Radom, NIP: 796-243-44-78, REGON: 673016356, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: bt-cars@wp.pl.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polityką ochrony danych osobowych przewidzianą w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Korzystanie ze strony oraz podawanie danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne.

 

Cel i zakres zbierania danych

Dane osobowe, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:

 • kontaktowania się z klientem,
 • realizacji zlecenia klienta.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe klientów:

 • Imię oraz nazwisko i/lub nazwa podmiotu gospodarczego,
 • Adres zamieszkania lub adres wykonywania działalności gospodarczej,
 • Adres wysyłkowy,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • NIP,
 • Dane pojazdu:  numer rejestracyjny pojazdu, numer nadwozia vin.

 

Prawo kontroli i dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Administrator dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby spełnić żądania klientów dotyczące usunięcia danych osobowych, chyba że dane te muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące prawo.

W celu realizacji powyższych uprawnień, należy przesłać stosowną wiadomość e-mail na adres: bt-cars@wp.pl

 

Pliki „cookies”

Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie odwiedzającego jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

W ramach strony internetowej stosowane są „cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany, liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie oraz adresie IP użytkownika. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.